نام های دیگر:

آلوچه سگک,گوجه ترش,گوجه جنگلی,گوجه وحشی,هلاله,هلانه,خالودار,اجاس بری, انجاص بری

.Prunellir- Epine noire- Pruneir epineux- Pruneir sauvage- Sloe tree- Spiny plum- Black thorn

 مشخصات:

آلوچه وحشی گیاهی است از خانواده Rosaceae،درختپه ای دارد کوتاه به ارتفاع یک تا دو متر دارای شاخه های متعددکه تیغ های فراوان دارد.برگ های آن بیضی کوچک و نوک تیز و یا نوک قوسی،کناره ی برگ ها دندانه ای و قوسی،روی برگ های تازه آن کمی کرک دار پشت برگ ها صاف و یا کم و بیش خزی است،ابعاد برگ ۲/۵ تا ۵ سانتیمتر و کوچکتر،دم برگ آن صاف یا خزی است و یک سانتیمتر طول دارد.گل های آن سفید و زودرس ،منفرد و به ندرت ۲ تایی است و ۱/۵ سانتیمتر قطر دارد که در بهار قبل از برگ ها ظاهر می شود و دم گل آن صاف یا خزی به طول یک سانتیمتر است.میوه آن شفت، گرد و کبود تیره متمایل به سیاهی و گرد آلود غباری است و یک ونیم تا دو سانتیمتر قطر دارد.هسته ی آن تخم مرغی صاف و چسبیده به گوشت میوه است و طعم آن خیلی ترش است.این درختچه در ایران ،اروپا،آسیای صغیر و قفقاز می روید،در ایران در مناطق مازندران،چالوس،گیلان،نوارود طالش،منجیل،اردبیل و ارسباران انتشار دارد.این میوه طبیعتی سرد و تر دارد.

ترکیب شیمیایی: تانن _ قندهای مختلف_ مالیک اسید.

خواص درمانی آلوچه وحشی:

۱- آن را بخورید در اکثر مزاجها ملین و مسهل است.

۲- اگر ۳۰ گرم از آن را در یک لیتر بجوشانید تا نصف برسد و آن آب را بنوشید برای رفع اسهال خونی مفید است.

۳- ۴۰ گرم از آن را در یک لیتر آب بجوشانید و بخورید قابض خواهد بود.

۴-  قرقره با آب جوشانده آن برای تحلیل ورم گلو و رفع درد گلو مفید است.

۵- اگر آب جوشانده آن را در بینی بکشید برای رفع خونریزی از بینی نافع است.