نام های دیگر:

نار, رمان, الفان, punica ,granatum ,pomegrenate

مشخصات:

گیاهی است از خانواده ی puniaceae,درخت کوچکی داردبا شاخه های کمی تیغ دار.برگ های آن کاملا سبز و براق.گل آن به رنگ قرمز اناری و دارای تعداد زیادی اتامین و یک تخمدان که دارای شاخه های متعدد می باشد . میوه آن کروی با تاجی بر سر ، پوست میوه آن ضخیم و قرمز و در بعضی ارقام سفید یا سیاه ، داخل میوه تعداد زیادی دانه استخوانی و سخت که اطراف هر دانه را پوششی آبدار و قرمز رنگ یا سفید رنگ شفاف فرا گرفته است ، طعم آن در ارقام مختلف شیرین یا ترش یا ترش و شیرین است . انار یک گیاه نیمه گرمسیری است که از قدیم در مناطق نیمه گرم ایران میروید . در ایران در بلوچستان ، مناطق مرکزی و اطراف کویر مرکزی ، مناطق غربی و شمال ایران به طور وحشی وجود دارد .

میوه انار

طبیعت:انار طبیعتی سرد و تر دارد

خواص درمانی:

۱- آب آن را بنوشید برای صاف کردن صدا و رفع حکه وباز کردن رنگ پوست صورت نافع است،قابض است،مقوی کبد،نوع شیرین آن مقوی قلب است،یرقان و خفقان را درمان میکند،خون را تصفیه می کند،سرفه ی گرم را تسکین می دهد،ادرار را زیاد می کند،درگرم مزاجان باعث نعو ظ می شود.

۲- آب ترش و شیرین آن را با۱۰۰ گرم شکر مخلوط کنید،بخورید.مسهل صفرا و مقوی معده است.برای تب های صفراوی وجرب مفید است ویار زن حامله و زردی رنگ صورت و خماری رارفع میکند

۳- انار ترش و شیرین را با پیه داخل آن بکوبیدوبا قند بجوشانیدوآب آن را بنوشید،از استفراغ جلوگیری می کند.کسانی که قبل از غذا استفراغ می کنند باید قبل از غذا آن را بخورند.

۴- با آب آن هر روز چند بار دهان را بشوییدزخم های دهان را درمان می کند.

۵- اگر پس از درمان یرقان هنوز رنگ چشم زرد است،آب انار ترش را در چشم بچکانید برطرف می شود.

۶- یک انار کامل را بسوزانید بعد نرم بساییدوبا عسل مخلوط نماییدوبر سینه وپشت ضماد کنید،سرفه ای که همراه خون باشد را درمان می کند.

۷- آن را شکافته وچند قسمت کنید وبا سرکه بپزیدبعد آن را بکوبید تا مثل خمیر شود سپس روی زخم بمالید،زخم سفلیس و زخم آتشک را درمان میکند.

۸- ترش آن را در آب کم بپزید بعد بکوبید ونیمه گرم آن را ضماد کنید زخم آلت را درمان میکند.

۹-  آن را در ظرف مسی قرمز وسفید نشده ریخته و بجوشانید وبه بدن بمالید،خارش و جوش های خارش دار را درمان می کند.

۹- یک عدد سالم وآب دار آن را درکنار آتش ملایم بپزی،بعد خوب له کرده وضماد نمایید وروی آنرا ببندید.چرک گوشه ناخن را درمان میکند.

تذکر:اسراف در خوردن آن غذا را در معده فاسد می کندومعده را سست نموده وایجاد نفخ میکند.مصرف زیاد انار ترش روده ها را خراش میدهدبخصوص اگرناشتا خورده شودممکن است موجب التهاب روده شود.

اگربا هسته خورده شودقابض است.ایجادتشنگی مینماید،نیروی جنسی را در سردمزاجان کاهش میدهدوبرای سرد مزاجان مضر است.

مصلح آن در اشخاص سرد مزاج زنجبیل پرورده است