میوه ها

خواص آلوچه وحشی

۱۳۹۶/۸/۲۹ ،۱۲:۰۱:۴۸ +۰۰:۰۰میوه ها|

نام های دیگر: آلوچه سگک,گوجه ترش,گوجه جنگلی,گوجه وحشی,هلاله,هلانه,خالودار,اجاس بری, انجاص بری .Prunellir- Epine noire- Pruneir epineux- Pruneir sauvage- Sloe tree- Spiny plum- Black thorn  مشخصات: آلوچه وحشی گیاهی است از [...]

خواص میوه دهان باز

۱۳۹۶/۸/۲۹ ،۱۲:۰۱:۴۹ +۰۰:۰۰میوه ها|

نام های دیگر:دهان گشاد, کبابه شکافته, کبابه دهنگشاد, کبابه دهن شکافته, فاخره, فاغره, فارغه, فاغره ابن سینا. .clavalier, xanthoxyle, clavalier poivre, tooth ache tree مشخصات: دهان باز میوه ی گیاهی [...]

Go to Top