نام های دیگر:

سنوت- کمون- زیره- زیره کرمانی- زیره رومی- زیره شامی- شاه زیره- کمون رومی- تقده کرویا.

cumin des pres- carvi offcinah- carvi- cumich- cummich- caraway seed-caraway

مشخصات:

گیاهی است از خانواده Umbelliferae،دو ساله،بعضی ارقام آن یک ساله است.گیاه آن مانند هویج است.ساقه ی آن توخالی برگ های سبز با بریدگی و تقسیمات دو مرتبه ای است به طوری که به صورت نوار نخی مانند شود در می آید.گل های آن سفید رنگ به صورت چتر مرکب در انتهای ساقه های گل دهنده ظاهر می شود.بلندی ساقه آن پنجاه تانود سانتی متر می رسد.ریشه ی آن دوکی شکل و میوه ی آن دراز ،باریک،کمی خمیده به طول پنج میلی متر با دو طرف آن باریک است،رنگ میوه قهوهای سیر متمایل به سیاه است و آن دارای پنج خط برآمده کمرنگ طولی در سطح آن می باشد و بوی آن تند و معطر است.

توضیح اینکه یک عدد زیره ی معمولی نیمه ای از هر میوه است.

دانه زیره سیاه:

طبیعت آن:خیلی گرم و خشک است.

خواص درمانی :

۱- آن را بخورید محرک وتونیک و بادشکن است،مدر ،قاعده آور،شیرآور و تقویت کننده می باشد،ضد نفخ وتشنج است،مقوی معده و مسکن درد معده است،برای تقویت دختران جوان ضعیف و رنگ پریده تجویز می شود،اخلاط چسبیده به دیوار معده را کنده و دفع می نماید.

۲- پودر کوبیده آن را روی زخم بریزید از خونریزی جلوگیری می کند.

۳- اگر در آب دم کرده آن بنشینید برای تسکین دردهای رحم نافع است.

۴- آب آن را با عسل مخلوط کنید وبر زخم بمالید زخم گازگزفتگی سگ هار را درمان می کند.

۵- در موارد بچه هایی که تمایل به خوردن خاک و گچ ومهر دارندمقدار دو مثقال از آن را به صورت پودر درآورید وبا کمی عسل خمیرنموده و هر روز صبح و عصر به بچه های دو تا سه ساله هر بار به اندازه ی یک فندق کوچک و به بچه های سن سه تا هفت ساله را به قدر یک فندق بزرگ بخورانید.میل آنها به خوردن گچ وخاک و مهرکم می شود.

تذکر:برای ریه و همچنین برای اشخاص گرم مزاج مضر است.